فرم اعلام آمادگی سازندگان محترم جهت مشارکت در ساخت
 
* نام :   * نام خانوادگی :  
* ایمیل :        
* تلفن :   * تعداد واحدهای ساخته شده :  
* مناطق درخواستی جهت مشارکت :    

آدرس نمونه کار اول :  
تعداد طبقه نمونه کار اول :   تعداد واحد نمونه کار اول :  
سال شروع نمونه کار اول :   سال اتمام نمونه کار اول :  
کاربری نمونه کار اول :   نوع اسکلت نمونه کار اول :  

آدرس نمونه کار دوم :  
تعداد طبقه نمونه کار دوم :   تعداد واحد نمونه کار دوم :  
سال شروع نمونه کار دوم :   سال اتمام نمونه کار دوم :  
کاربری نمونه کار دوم :   نوع اسکلت نمونه کار دوم :  

آدرس نمونه کار سوم :  
تعداد طبقه نمونه کار سوم :   تعداد واحد نمونه کار سوم :  
سال شروع نمونه کار سوم :   سال اتمام نمونه کار سوم :  
کاربری نمونه کار سوم :   نوع اسکلت نمونه کار سوم :  

متراژ زمین ایده آل برای مشارکت :   حدود کل مبلغ بلاعوض در نظر گرفته شده :  
توضیحات :